Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe baza recomandarii medicilor de specialitate din ambulatoriu, medicilor de familie sau a medicilor de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi de gradul de mobilitate al acestuia.

In situatia in care bolnavul este  incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) sau este complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare) poate beneficia de ingrijiri medicale la domiciliu decontate de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor, consemnate în formularul „Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe episoade de îngrijire. Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile si fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular.

INGRIJIRILE PALIATIVE LA DOMICILIU POT FI DECONTATE SI ELE

Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu, pacientilor cu afecţiuni oncologice şi cei cu HIV, cu speranţă limitată de viaţă şi cu mobilitate redusa.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se face de către medicii de specialitate cu specialităţi oncologie şi boli infecţioase, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se stabileşte de către medicul care a făcut recomandarea,dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri paliative.Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării.

DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

Dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la casele de asigurări de sănătate de alte persoane decât de beneficiarii îngrijirilor respective în următoarele condiţii:

  • rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinţi, soţ/soţie, copii) pot depune dosarele fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor şi fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări de sănătate;
  • tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/curatela, fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de asigurări desănătate;
  • alte persoane pe baza unui act notarial/ împuterniciri avocaţiale care împuterniceşte respectiva persoană să efectueze acest demers în numele beneficiarilor.

Documente necesare sunt enumerate mai jos iar formularele tipizate le puteti gasi la sediul CRUCEA GALBENA din Deva, str Avram Iancu, Bl H3, Parter

  1. cerere tip
  2. actul de identitate (in copie) pentru beneficiar / imputernicit legal
  3. certificat de nastere/casatorie (in copie) dupa caz, pentru a demonstra calitatea imputernicitului, respectiv fiu, fiica/ sot, sotie
  4. împuternicire notariala/ împuternicire avocaţiala daca deponentul nu este ruda de gradul 1
  5. recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
  6. orice dosar de îngijiri medicale paliative/la domiciliu va conține obligatoriu documente medicale care să susțină diagnosticele și starea pacienților (scrisori medicale, bilete de externare, rezultatele analizelor medicale, etc)

OBTINEREA SERVICIILOR MEDICALE DIN PARTEA UNUI FURNIZOR DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Asiguratul sau reprezentantul sau, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate, se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate şi care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei.

Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu completează pentru fiecare asigurat căruia îi acordă servicii o fişă de îngrijire care confirmă efectuarea acestor servicii, semnătura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum şi evoluţia stării de sănătate.

Obiectivul nostru la CRUCEA GALBENA este acordarea de servicii medico–sociale asigurate de medici, asistenti medicali si kinetoterapeuti cu experienta in domeniul ingrijirii la domiciliu, oferind in acelasi timp suportul psiho-social necesar depasirii situatiilor de criza.

Contactati-ne, ne face placere sa oferim suport !